Osemsmerovka #9535 - Príde chlapík k doktorovi len si potichu ...

Príde chlapík k doktorovi len si potichu sadne a nič nehovorí. Doktor sa ho pýta: Tak, čo vás trápi? Chlapík s obálkou odpovedá: ...(tajnička)

HOBCIČAVADERPEKÁRLKČO
AHULSBÝKSIÁTEACIVOLAJ
ZÁMKAVLVNNAMDNŽENBANK
GNEŠOAIAUEVARMÉTAMŽIČ
TRRJŤŠDGHIROTKARTYYVR
KYAOŤAÉÓNOIAÁKÍNTSKOS
ĽLNFZNVNPTBBTHÁRZTČKP
ÚDGIIPÍAJÁOYTSCÝPOAUO
ČIŽUDKRKAZPGTUDÚRNVRV
EVSAJOVÁZNEESBRESCOTE
NEELCLHLVINNNMZNKOĽSĎ
KIOHBFDMAKRETABVALPŇK
ANŇUEERMANARJBLSVJEON
IAKRÁBZERFIÁUÚÝTKMTMO
MTCTIAIDSKELČŠVYAÚOKU
ÉÍCÚKKHČOKVKÓHERČKTRF
DČOÔĽOILÍMAATRPŇTÝÁEA
IODKLPÓOÁKOTEXTILŽRCR
PPZRNRDZSLÁVIKSSKKDJA
EDBOALDIRKŠAEMIAAUYAÓ
MOTORESTRÁTOHCUBSKHVN
https://osemsmerovky.relaxweb.sk