Osemsmerovka #8373 - Traja profesori sa opaľujú na ...

Traja profesori sa opaľujú na nudistickej pláži a čítajú noviny. Ajaj, ide profesorka fyziky, hovorí jeden. Všetci sa postavia, dvaja si novinami zakryjú mužnosť a tretí si novinami zakryje tvár. Pozdravia profesorku a keď sa profesorka vzdiali dvaja sa pýtajú tretieho, prečo si zakryl tvár ...(tajnička)

TŔNIEINEŠETOPÚTKOYNFE
ZÁMORIESOKSIČOTÚKVÓIE
OSMAFSTRAŠIAKNEČURODK
ŠKOLARBSPRCHAÁIOUSŽTŠ
ÍEÍKYTIMANYDVJLMNOAEL
PTONOMEZÓŤÁVOEXEKÚCIA
ARÁKŽLLKÚVŠVRYJENPPCB
NEÍIÁLINKRDKIAJÁRASNI
ÁHAVLXDAÁHADÍKKÍROPAK
EAMÁENLMRRDMAĽŠBKLRNÁ
IBŇLSSOFAAEBAEZVÁIIIR
NIVSKSOMUYIŠRTJKLBEFG
ŠLYUÚZEKÉNBAKAÉEOOVAE
TISŽŠLAÍEDKKNVDRKMOCN
ITIOKCETOÚOČSYALŠODPE
TÁEVAOŠŽYŠPONBZROTHUR
ÚCLKNEROUKPOTOMOKUUTÁ
CIAAIZABÍJAČKASAOADSC
IAČLŤPOEÁTEČÚSOŤSDBÁI
AĽKOMBINAČKYATVÁYRAZA
EKASÁRNEŤSOVILDOVARPS
,
http://osemsmerovky.relaxweb.sk