Osemsmerovka #55869 - ...

láska žiaľ pokoj odpočinutie spomienka úcta kvety smrť kríž hrob cintorín smútok svetlo svieca bolesť ...(tajnička)

ĽDANILAPAVKURČA
ETDMETEORITNEGA
TUMOKRIŽOVATKAK
AEINENDOKŠDOÔVŠ
ĎCROČKUHIIŠTLAO
ČAÁPBALÓNIKANĽV
IMLOAIDDČAFBIÁI
NRPLRCIEÚTČAČPD
NAOEVÁIZMTSKKZE
OFKMNOKTEOAÚAĽK
SVOČAÁDRYLLJRČA
ŤANTURLIÍKÁÁFHN
OTÁLDVMEČZBNCÚC
KRLDOVZORYAYYIN
VAČKONÁVRHOTAVA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk