Osemsmerovka #5200 - Žena aj cez telefón počuje,

Žena aj cez telefón počuje, ...(tajnička)

ZNAMIENKOHTRÚBA
ŽETÁKOVDARBČMPB
PREVOVKRRDUAETR
ARKAČEÍAOLJVRÁY
KÁÍCAČNKGIÓEASN
LHVSLIVNAČNIDED
ACRITEOÁVKARLRZ
ZUEŠÝRĽSŠAAHODA
AKČOVOOVTSMOJAT
BČAMIKPJFANÚŠIK
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk