Osemsmerovka #47460 - P. Claudel

P. Claudel ...(tajnička)

REMÝVIŠŇAAĽBAŠTELESO
LÍSTIEPRAKTIKANTBBEZ
UANILAMTRČNŠTRÚDĽAPP
HDVELITEĽIFARBAECRON
LOAZARMÁNGIBČAKIÍÓVA
IRKČAĽAPDOPĽRBVRANLI
NÚFBĽATKVLLEKNOVINÁR
AÁEIUČIADOČDADTDCADÉ
ABKBHVCŇYEDPARYOANAM
KVELREAOVHIOEHBJRVČU
VŔLIAICKACMSVJÚSKÝSF
OTEAMDEDNRKEEÁÚROMSR
KARTJPIZZAVMDBHOTYAA
SČVOSKNAVEICOVOASSBP
EKČOTZORKDARCTELIEAR
LAPAOSKNTZOĽHAÍĎRLBO
BKFCENEDOROVONZVANIZ
AÓEIDAMGVSKODORÁZÍŽV
NUALÁSONIKITEOOVRKEO
ANIČVEIDŽDAČCNPIEFJZ
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk