Osemsmerovka #46342 - Slovenské príslovie

Slovenské príslovie ...(tajnička)

ZOBLEČENIEINAVÝBPKAZ
ZOVZORAČAJNÍKÁPULHÁC
KMBRZABZEROVERDBUSUT
KÉAÁAFJAZDAFORKLUMRR
IDKGKIUCOBIAEOSVLÉYA
ČIĽNÔSČTERÉNVBKÍNLKS
ÁUEADTLOBRKTOAKEAVDP
NMTHMIENKAUÁŠHRTOKOI
AŽIADOSŤKVLZKNSTEKPL
PAČLITYMPOLIAIKASMSE
ARUDÉVMMAMĽASAROLČPE
KIVRTOÝTRHUSJTREPRRO
IAXOYRVLKYKÔPKABINET
TANAČNIDEDÚEIOAENNGÚ
SNŽILÍŇŽTRDMILPCZFAS
IIHEFASÁDAKNILYBEOTT
LČČLROGLENANANÁSTTAA
KÍRBIMTHOTAVABÁZAKÓV
YRZADESUSBOROVIČKAON
CPVZKÍNŽRTÝVAEKOLÓGL
, . , .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk