Osemsmerovka #43846 - Aj podla štatistik, ženy žijú dlhšie. To ...

Aj podla štatistik, ženy žijú dlhšie. To asi preto, ...(tajnička)

KGALAKONCERTLEŇ
BOTUŽILECELEMUE
OTŽASPOLOČNOSŤM
MLÁKATNBPOISTKA
NASŽABRIADKAEEK
ÓFMEAÁAÝAJLSIÁM
FSLBZTJŠKUTTNPA
AAROAASOTOIHEON
TÁKLPKMILACCMSŽ
KÁROBÁTÁDRHEÁTE
IÚÍKFRREVRONNAL
DMŽAŇERAIVAKZVS
AREIDŠÍNŽMEGOAT
SPRCHALNKNOBUBV
KYJAKPAIČUMACKO
https://osemsmerovky.relaxweb.sk