Osemsmerovka #30103 - Brecht B.

Brecht B. ...(tajnička)

ATFANAKRÁDEBNMIEKA
KEŽDÝVBÁKTIANOČNÍK
UROESAORKPNRANVPKS
RORVÁLJOEBAATTERAT
IRIAŤSONČEVNJÉJÁPR
OIEKTOVONNOŽIREVII
ZSSUMVNHAZVÉÍKLNTP
ITŽÁAŤÍERÍIRKYAIOT
TKACNZČRANHKÍAGČLÍ
AALIDKKBBECANNSKAZ
TKIAĽEAÁZTRVRÁTAHC
SNTMAVÍRÁZABOTUAÁŤ
IEOAÉYZBIRLNMVPIRA
EČVKBDITDFEŠÁKIODI
TAÁUKLIZTUMENIESOG
ALRSEPOPULÁCIANAOÁ
NTECEPVREEINAVOPAM
OÁŇTZÁŤAHLASIVKYIL
, , , , .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk