Osemsmerovka #16687 - Carlo Dossi

Carlo Dossi ...(tajnička)

NIOBLEČENIEČKÍNBURBO
NOEVFSPÁPÔSLOANMYHBŇ
KABUEYMČURÁNVOĽÁRKTE
ADJLARZRČVDAAOEDAAPR
JOZVATČIEÄIDKIIGTIKÁ
OLLZAKSSKŽZPČNRSLÍŠV
VEAIAKNOKIAIAEOÓNUKO
TSTIBIŠÁRCJSGMGVTOOT
SCNLCÚSUPANÁREOSPSEP
NEÍAŽÁŤILOTEAĽREKKIO
ENČOOVRIMOTSOÉIDUVRH
ČTKÍNVOTČÚPPFTITÍCÚO
EAAUČILIŠTEOŠEINHSŤT
PKIETLRPINŠOPNKETKEO
ZČDRŤDHTEEODAOSRÝECV
EÔÉEHOCBKGTMOTIRČČÝO
BĽMVALECRAPEEŽECEMUS
EUODCSIHMZÁRODOKIAAŤ
NGKZÁTREPKAKSÁLLASUJ
AŇYKDOHZOREAICÍNUMME
, .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk